نشانی: منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، خیابان پردیس سوم، پلاک ۱۶۷

تلفن: ۴۲۳۸۲۶۴۹ ۳۴ ۹۸+
موبایل: ۰۳۴۹۲۴۱ ۹۱۲ ۹۸+
موبایل: ۹۶۲۴۷۱۷ ۹۱۲ ۹۸+
موبایل: ۹۶۱۱۶۴۶ ۹۱۲ ۹۸+

ایمیل: tolou.saco@gmail.com